მოსწავლეების სია ( 930 )  - კლასი


55ნიკოლოზი ჯამდელიანი
55გიორგი ჯაფარიძე
55დავითი ჯაფარიძე
55დანიელი ჯაფარიძე
55მათე ჯაფარიძე
55გიორგი ჯვარიძე
55 ნიკოლოზი ჯობავა
55ალექსანდრე ჯობავა
55საბა ჯობავა
55მარიამი ჯოხტაბერიძე