მოსწავლეების სია ( 783 )  - კლასი


45დიმიტრი ჯიხვაშვილი
45 ნიკოლოზი ჯობავა
45მარიამი ჯოხტაბერიძე