ჯამდელიანი მარიამ

საღვთო სჯული, ქართული ენა და ლიტერატურა, ხელოვნება

ფოტო